کاملترین مرجع در مورد تعبیرخواب سیل از دید 3 عالم بزرگ …

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 20 سپتامبر 2017
تعبیر خواب سیل | tabire khab | تعبیر خواب تعبیر خواب سیل,تعبیر خواب سیل گل آلود,تعبیر خواب سیل دیدن,تعبیر خواب سیل آمدن,تعبیر خواب سیل آب,تعبیر خواب سیل دیدن,تعبیر خواب دیدن سیل امدن,تعبیر خواب سیل آمدن,تعبیر سیل آمدن در خواب,تعبیر خواب سیل آب,تعبیر خواب سیل آب دریا,تعبیر سیل آب در خواب,تعبیر خواب سیل و آب,تعبیر خواب سیل با آب زلال تعبیر خواب سیل از نظر جابر مغربی تعبیر خواب سیل اگر در خواب بیند سیل درجائی خرابی ایجاد کرد، دلیل که مردم آنجا را از پادشاه منفعت رسد. تعبیر خواب سیل از نظر حضرت امام جعفر صادق دیدن سیل در خواب بر چهار وجه است. تعبیر دیدن سیل وجه اول: دلیل بر دشمنی بزرگ است. تعبیرخواب سیل وجه دوم: دلیل بر پادشاهی ستمگر دارد. دیدن سیل در خواب وجه سوم: دلیل بر لشگر غالب و پیروز است. تعبیر خواب سیل وجه چهارم: فتنه و بلا است. تعبیر خواب سیل از نظر منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب سیل اگر در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می افتد بزرگ و سهمگین که خطر آفرین است و طبعا نمی تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد. تعبیر خواب آمدن سیل اگر دیدید دور از جریان سیل ایستاده اید و از محلی امن به آن نگاه می کنید از گزند حادثه ...

کامل ترین مرجع "تعبیر خواب پستان" از دید 4 عالم بزرگ تعبیر …

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 16 سپتامبر 2017
تعبیر خواب پستان | تعبیرخواب پستان | tabire khab تعبیر خواب پستانها,تعبیر خواب سینه بند,تعبیر خواب سینه پر شیر,تعبیر خواب سینه زنی,تعبیر خواب سینه مرد,تعبیر خواب سینه زدن,تعبیر خواب سینه ریز طلا,تعبیر خواب پستانبند,تعبیر خواب پستانبند,تعبیر خواب پستانک بچه,تعبیر خواب پستانک,تعبیر خواب پستانک خواب پستان یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پستان در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پستان می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پستان را مطالعه نمایید و متوجه شوید پستان چه تعبیری دارد تعبیر خواب پستان از دید امام جعفر صادق ع دیدن پستان در خواب ، هفت چیز است علم وحکمت – سخاوت – ایمان – کفر – حکمت – مرگ – بُخل تعبیر خواب پستان از دید محمد بن سیرین تعبیر خواب فراخ شدن پستان ، درست شدن کارها است تعبیر خواب کوچک شدن پستان ، خلل در دین است تعبیر خواب خطی سبز بر پستان ، کرامت خدا است تعبیر خواب خطی سیاه بر پستان ، مرگ بی شهامت است تعبیر خواب پستان از دید ابراهیم کرمانی تعبیر خواب دیدن مو بر پستان ، وام دار شدن است تعبیر خواب برداشتن مو از پستان ، پرداختن وام است تعبیر خواب گرفتن پستان ، مشکل دینی است تعبیر خواب پستان از دید منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر خواب تنگ شدن پستان ، دلتنگی است تعبیر خواب گرفتگی پستان به ...

تعبیر خواب سگ به روایت محمد بن سیرین, امام صادق و یوسف …

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 14 سپتامبر 2017
تعبیر خواب سگ به روایت محمد بن سیرین, امام صادق و یوسف پیامبر پالاماشخصیت شناسیتعبیر خوابمقاله جامع و کاملی در مورد تعبیر خواب سگ تعبیر خواب دیدن سگ به روایت محمد بن سیرین : تعبیر خواب دیدن سگ در خواب » سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود. تعبیر خواب گاز گرفتن سگ در خواب » اگر بیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد. اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد. تعبير خواب خوردن گوشت سگ » اگر بیند که گوشت سگ میخورد، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند. اگر بیند سگی را نان همی داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود. تعبير خواب نزديكي با سگ » اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند. اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، ...

به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) -مرجع | تعبیر خواب

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 14 سپتامبر 2017
به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) -آکا | تعبیر خواب مرجعایران: مجموعه: مناسبتها در ایران و جهان مرجعایران: به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع)حضرت صادق(علیه السلام ) درماه شوال سال یکصد و چهل وهشت به سبب انگور زهرآلوده که منصور خلیفه عباسی به آن حضرت خورانیده بود، وفات کرد وبه شهادت رسید.دروقت شهادت از سن مبارکش شصت وپنج سال گذشته بود. درکتابهای معتبر معین نکرده اند که کدام روز ازشوال بوده است ولی صاحب کتاب جنات الخلود بیست و پنجم آن ماه را گفته وبقولی دوشنبه نیمه رجب بوده است. به گزارش مرجعایران:  برخى وصیتهاى امام براى شیعیان‏1 .وصیت امام به زید شحام:زید شحام مى ‏گوید: ابوعبدالله (ع) به من فرمود: به همه کسانى که به نظر تو، مطیع ما هستند و از ما حرف مى‏ شنوند، سلام برسان.من همه شما را به تقواى الهى و ورع دینى فرا مى ‏خوانم، و اینکه براى خدا کوشش کنید، راستگو باشید، اداى امانت کنید و سجده‏ هاى طولانى داشته باشید و براى همسایگان خوب باشید که محمد(ص) ، با این تعالیم و آموزشها آمده است. امانت و ودیعه اشخاصى را که شما را امین شناخته‏ اند و چیزى را ...

تعبیر خواب:مرده

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 13 سپتامبر 2017
تعبیر خواب:مرده    تعبیر خواب - مرده     ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد مرده زنده شد. دليل كه حالش نيكو بود. خاصه مرده را گشاده روي بيند. اگر زنده را مرده يند به خلاف اين است. اگر پدر مرده خود را با جامه هاي نيكو ديد و خرم، دليل كه كارش ساخته و دولتش زياد شود. اگر زن مرده خود را بيند، دليل كه درويش شود. اگر پسر مرده خود را ديد، دليل كه از غم برهد. اگر زني بيند پسر مرده او زنده شد، دليل كه غايبش از سفر بازآيد. اگر ديد مرده را زنده كرد، دليل كه زنده رامسلمان كند. محمدبن سيرين گويد: اگر كسي مرده را ديد و از او پرسيد كه تو مرده بود او گويد كه ... -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ...