ل-م

لاشه،مردار
لاشه یک اسب:نشانه دوران باشکوه و زندگی طولانیست
لاشه یک حیوان دیگر:به معنی درد و ناراحتی و موقعیت های ناپایدار است

لاغر
زن های لاغر دیدن:علامت شانس و موفقیت در دلدادگیست
مردان لاغر دیدن:نشانه چشم اندازی ناخوشایند،جهت برآورده شدن آرزوهای قدیمیست
لاغر بودن یا شدن:صاحب رویا به یک هدف که آرزویش است،می رسد
بیش از حد و غیر طبیعی لاغر بودن:خواب بیننده از هدفش فراتر رفته،و در نتیجه زیان و خسارت خواهد دید
خود را در حال لاغر شدن دیدن:نشانه نامطلوبیست.نزاع،غم و غصه،دوستان حسود از جمله تعابیر آن است
دیگران را در حال لاغر شدن دیدن:صاحب رویا در آینده به ثروت زیادی دست پیدا می کند

لاک
دیدن لاک:خواب بیننده قصد دارد چیزی را تزیین کند
چیزی را با لاک براق کردن:صاحب رویا در ارتباط با موضوعی ناسپاسی می کند

لاک پشت
لاک پشت دیدن:نشانه یک محافظ یا پشتیبان می باشد
کشتن لاک پشت:صاحب رویا حمایت یک حامی را از دست می دهد
لاک پشت مرده یافتن یا خوردن:خواب بیننده یک حامی را بر اثر اوضاع خارجی از دست می دهد

لانه،آشیانه
لانه خال دیدن:یک رابطه دلدادگی که خواب بیننده آرزوی آن را دارد،تحقق نمی یابد؛یا ناآرامی در خانه به وجود می آید
لانه را با تخم یا جوجه دیدن:قول تشکیل یک زندگی خانوادگی سعادتمندانه،با بزرگتر شدن خانواده را می دهد
خود یک لانه را نابود کردن:صاحب رویابه دلیل اشتباه خود،خانه یا وطنش را از دست می دهد
دیدن لانه ویران شده:به معنی غم و غصه یا نگرانی مربوط به خانه است
لانه یک حیوان خطرناک را دیدن:خواب بیننده با افراد شرور و ناباب سروکار پیدا می کند

لب
لب های شکفته،سرخ رنگ یا خندان دیدن:نشانه دوستی از صمیم قلب،یا شانس در دلدادگیست
لب های رنگ پریده دیدن:یک پیمان دوستی یا تمایل به دلبستگی،به سردی می گراید
لب های به هم فشرده یا گاز گرفته دیدن:صاحب رویا از حسادت،کینه توزی،دشمنی و تنفر دیگران رنج می برد

لباس
لباس جشن خریدن:خوش شانسی میآورد
لباس جشن به تن داشتن:نشانه رضایت است
لباس طلایی بر تن داشتن:صاحب رویا به یک قول مطلوب،اما نه چندان جدی وفا خواهد کرد
لباس طلادوزی شده را دیدن:قول خوشبختی و عزت و احترام را می دهد
لباس طلادوزی شده را مالک بودن:نشانه برد و انجام معاملات پر سود است
لباس طلادوزی شده بر تن داشتن:به معنی روزهای تیره و کار سخت می باشد
لباس زیبا داشتن:صاحب رویا روابط خوبی با دیگران پیدا می کند
لباس گرانبها پوشیدن:خواب بیننده،شخص خوش شانسیست
لباس سفید بر تن داشتن:از صاحب رویا استقبال خوبی به عمل می آید
لباس آبی:شادی می آورد
لباس قرمز:خواب بیننده متکبر خواهد شد
لباس زرد:به معنی دوروییست
لباس سبز:آرزوی شخص برآورده می شود
لباس سیاه:صاحب رویا عزادار خواهد شد
لباس شستن:باید صرفه جو بود
پاره کردن لباس:خواب بیننده تمایل به خشم ناگهانی دارد
لباس کثیف بر تن داشتن:به معنی پیشرفت غیرقابل ملاحظه در کار و تجارت است
سوزاندن لباس:صاحب رویا مورد اهانت قرار گرفته، یا به او تهمت زده می شود

لحاف،پتو
لحاف:در خواب نشانگر آن است که باید حقیقتی را که انسان از آن خجالت می کشد،نهان نماید

لژ
در لژ نشستن:خواب بیننده حسادت دیگران را تحریک می کند

لعل(عقیق سرخ)
لعل:نشانگر آن است که شخص دوران خوشی را تجربه می کند

لک لک
دیدن لک لک:نشانگر باروریست؛رویای آرزو و اشتیاق

لگن خاصره
لگن خاصره را دیدن:صاحب رویا بچه های زیبایی خواهد داشت
لگن خاصره را در حال قوی تر شدن دیدن:اشاره به سلامتی دارد

لگن خاصره شکسته:نشانه غم و اندوه و از دست دادن بچه هاست

لنگ
لنگ بزرگ دیدن:نشانه سخت بیمار شدن خواب بیننده،یا یکی از اطرافیانش می باشد

لنگر
لنگر دیدن:علامت سفری ناخواسته است
لنگر را در حال انداختن دیدن:به معنی کمک و امیدواریست
خود را به لنگر نگه داشتن:روابط خواب بیننده با دیگران بهبود می یابد

لنگیدن
لنگیدن خود یا کسی را دیدن:نشانه پس زدن در معاملات است

لوبیا
لوبیا را به بوته دیدن:صاحب رویا به اهدافش نمی رسد
لوبیا را در حال تخم دادن دیدن:شمبل امیال جنسیست

لوکوموتیو
لوکوموتیو دیدن:صاحب رویا به سفر خواهد رفت.یا مسافرت فرد دیگر برای خواب بیننده مهم به شمار می آید
لوکوموتیوی که دود می کند دیدن:صاحب رویا نقشه های بیش از حد بزرگ می کشد
لوکوموتیو را با دود سفید دیدن:سفر در نظر گرفته شده به خیر خواهد گذشت
لوکوموتیو را با دود سیاه دیدن:نباید انتظار چیز مطلوبی را داشت

لوله
دیدن لوله:به معنی زندگی آرام می باشد
چندین لوله را دیدن:خواب بیننده می تواند به ثروتمند شدن خود امیدوار باشد

لیوان
لیوان بلورین و دسته دار دیدن:خواب بیننده غم بزرگی را تجربه می کند
از لیوان بلورین نوشیدن:به معنی صلح و سادمانیست
لیوان بلورین را به زمین انداختن و شکستن:خبر بدی به دست صاحب رویا خواهد رسید
لیوان خریدن:نشانه ولخرجیست
هدیه دادن لیوان:خواب بیننده نزد فردی،اعتبار و احترام خاصی خواهد یافت
صاحب یک لیوان باارزش بودن:صاحب رویا یک هدیه دریافت می کند
شکستن لیوان:نشانه جداییست
لیوان را شکسته دیدن:به معنی خوش شانسیست
لیوان خالی دیدن:صاحب رویا مهمانی ناخوانده و ناخوشایند خواهد بود
لیوان را با آب پر کردن:به معنی سلامتی کامل است
لیوان پر از آب دیدن:خواب بیننده در یک جمع مورد توجه قرار خواهد گرفت
لیوان را در حال لبریز شدن دیدن:نشانه کشمکش است
از لیوان آب نوشیدن:علامت تندرستیست

ماتم،عزا
ماتم:در خواب نشانگر ناراحتی کوتاه مدت است

مادر
مادر را مرده دیدن:به صاحب رویا در مورد لاقیدی و بی ملاحظگی هشدار می دهد
مادر را زنده دیدن:خبر از یک رویداد خوشاید می دهد
مادر را در حالی که نگران فرزندانش است،دیدن:این خطر وجود دارد که صاحب رویا به خاطر سانحه ای که در مورد کس دیگری اتفاق افتاده،آسیب ببیند
مادر را در حالی که شاد و با محبت مراقب فرزندانش است دیدن:خواب بیننده از شانس کس دیگری سود می برد
مادر را در حالی که هنوز زنده است گم کردن:صاحب رویا دچار عذاب وجدان خواهد شد

مار
مار دیدن:به صاحب رویا در مقابل دسیسه های یک شخص هشدار می دهد
به وسیله مار گزیده شدن:خواب بیننده بر اثر دسیسه های خیانت آمیز و اعمال مکارانه یک شخص،ددردسر خواهد شد

ماساژ
دیگران را در حالی که ماساژ داده می شوند،دیدن:به خواب بیننده هشدار می دهد،به راهی که از آن منحرف گشته،دوباره بازگردد
خود دیگران را ماساژ دادن:صاحب رویا چیزی را اصلاح خواهد کرد
خود ماساژ داده شدن:به معنی اختلالات روحی و جسمی بر اثر نوعی بی نظمی می باشد

ماسک،نقاب
ماسک دیدن:به خواب بیننده در مورد یک دوست ناباب یا یک توطئه هشدار می دهد.تعبیر دیگر این سمبل،اخطار در این مورد است که صاحب رویا باید جلوی زبان خود را گرفته و همه چیز را به همه کس نگوید
با ماسک در جشن شرکت کردن:صاحب رویا با یک انسان و احساساتش بازی می کند،یا خود آلت دست دیگران قرار می گیرد
خود یک نقاب به صورت داشتن:صاحب رویا در زندگی اش یک هنرپیشه فوق العاده است،چه در کارهای زشت و چه در کارهای خوب

ماشین تحریر دیدن
ماشین تحریر دیدن:صاحب رویا دارای عقاید قدیمیست
با ماشین تحریر نوشتن:نوید موفقیت در کارهای جدید را می دهد

مادر زن و…
مادر زن یا پدر زن،مادر شوهر یا پدر شوهر دیدن:به معنی نزاع می باشد

مانکن
مدل مانکن دیدن(در رویای مردان):صاحب رویا در جست و جوی یک ماجرای دلدادگی می گردد؛اما باید در این مورد احتیاط کند،چون ممکن است برایش گران تمام شود
مدل مانکن دیدن(در رویای زنان):خواب بیننده لباس نو و قشنگ می گیرد

ماه
ماه را دیدن:نشانه تغییر و تحول در خواب بیننده است
ماه صاف و روشن را دیدن:علامت شانس و برد متغیر است
ماه را از داخل حیاط دیدن:خواب بیننده با شخصی آشنا می شود که نسبت به او سوء نیت دارد
ماه را در حال پنهان شدن در پشت ابرها دیدن:ساعت گرفته ای در پیش است
ماه را در حالی که سریع به همه طرف حرکت کرده یا سقوط می کند،دیدن:خبر از خطر بزرگی می دهد که خواب بیننده دچار آن می شود
ماه،کامل و واضح و روشن باشد:نشانه تجلیل عالی یا گرفتن نشان یا رسیدن به یک هدف مورد نظر می باشد
ماه کامل را از داخل حیاط دیدن:علامت لطمه خوردن به اعتبار شخص،یا بر باد رفتن امید و آرزوهای وی می باشد
ماه را در حال کامل شدن،واضح و صاف دیدن:قول پایان موفقیت آمیز یک شروع را می دهد
ماه را در حال کوچک شدن،واضح و صاف از داخل حیاط دیدن:خبر از عدم موفقیت در یک کار یا یک آغاز،بدون اینکه صاحب رویا ضززیببینده،می دهد
ماه را در حالی که در آب منعکس شده دیدن:اگر آب آرام و زلال باشد،قول سفری زیبا،یا موفقیت و منفعت فراوان توسط سفر فرد دیگری را می دهد.اگر آب متحرک باشد،نشانه بدبیاری و رویدادی ناگوار در سفر،یا رویداد ناگوار در ارتباط با سفر کس دیگری می باشد

ماهی
ماهی دیدن:صاحب رویا به وسیله شخص زرنگی فریب خواهد خورد
ماهیان بزرگ دیدن:نشانه پاداش عالیست
ماهیان کوچک دیدن:نشانه نارضایتیست
ماهیان قرمز دیدن:علامت برآورده شدن یک آرزوست
ماهی خوردن:برای زنان نشانه وضع حمل آسان؛و در مردان،علامت خوش شانس بودن نزد دیگران است
ماهی بزرگ گرفتن:قول معاملات ایده آل را می دهد
ماهی کوچک گرفتن:نشانه غم و اندوه است
قلاب ماهی گیری:به معنی منفعت و امیدواریست
ظرف پر از ماهی:نشانه روند خوب شغلیست
ماهی فروش:نشانه فایده کلان است
بازار ماهی:به معنی موفقیت است
حوض پرورش ماهی:علامت نگرانی و دلواپسیست
خوردن ماهی خشک شده:به معنی بیماریست
ماهی قرمز گرفتن:صاحب رویا فردی بسیار خوش شانس است
ماهی قرمز را در حال خارج شدن از تخم دیدن:خواب بیننده یک شانس بزرگ خود را از دست می دهد
ماهی گیری با قلاب را دیدن:خواب بیننده تعادل روحی خود را بازمی یابد
سایرین را در حال ماهی گیری با قلاب دیدن:نشانه فرصتی برای یک دوستی مناسب است
ماهیان بزرگ را در آب زلال گرفتن:علامت خوشبختی و موفقیت است

ماهی تابه
ماهی تابه دیدن:خواب بیننده با دوستان و آشنایان قدیمی برخورد خواهد کرد
ماهی تابه خالی دیدن:نشانه یاس و ناامیدیست
ماهی تابه را بر روی آتش در حال آماده کردن غذا دیدن:علامت منفعت است
ماهی تابه کثیف را شستن یا تمیز کردن:صاحب رویا با انجام کاری،رضایت کامل دارد

مامور
دیدن مامور:در کل،معنی خوبی ندارد
به یک مامور پول دادن:نشانه زیان است
با یک مامور نزاع کردن:علامت ناراحتی های بسیار به دلیل یک مناقشه است

ماموریت
ماموریت گرفتن:نشانه رسیدن نامه ای ناخوشایند می باشد
ماموریت دادن:صاحب رویا خود را از چشم دیگران می اندازد

مبارزه،نبرد
مبارزه را دیدن یا تجربه کردن:خبر از دشمنی ها،نفرت و حسادت می دهد
در میدان جنگ مبارزه کردن:صاحب رویا خود را از یک فاجعه نجات می دهد
میدان نبرد را دیدن:اشاره به آماده ساختن خود برای یک کار مشکل دارد
بازی نبرد را تماشا کردن:شخص در ناراحتی های دیگران شادی می کند

مبل،صندلی راحتی
مبل:در خواب نشانگر یک بیماری دراز مدت است

مترجم بودن
مترجم بودن:برای خواب بیننده مهمان خواهد آمد

مترسک
مترسک دیدن:اگر صاحب رویا کمی بیشتر دقت کند،آنقدرها هم که فکر می کنر،غیرقابل تحمل نمی باشد

مترو
مترو دیدن یا سوار آن شدن:خواب بیننده در انجام کاری،به نتیجه کاملا متفاوتی نسبت به آتچه که فکر می کرد یا آرزو داشت،خواهد رسد

متکا،بالش
متکا خریدن:صاحب رویا احساس خستگی می کند و اشتیاق به تن پروری دارد
بر روی متکا دراز کشیدن:قول کمک در وضعیت سخت را می دهد

مته
مته دیدن:علامت یک بیماری طولانیست
با مته کار کردن:نشانه کار سختیست،که فایده ای در بر ندارد
با مته سوراخی در زمین ایجاد کردن:خبر از فوت یکی از بستگان،دوستان یا اشخاص نزدیک می دهد

مجمع،جلسه
مجمع تشکیل دادن یا در آن شرکت کردن:خبر از کشمکش های ناخوشایند در جمع آشنایان می دهد

محاکمه،دادخواهی
کسی را به دادگاه کشاندن:آرزویی پس از یک مبارزه سخت و مشکلات فراوان برآورده می شود
توسط کسی به دادگاه کشیده شدن،یا از او شکایت شود:خواب بیننده به خاطر رفتار خودپسندانه خود،زیان و لطمه خواهد دید
محاکمه را بردن:چیزی بر خلاف انتطار صاحب رویا اتفاق می افتد
محاکمه را باختن:به خواب بیننده اخطار می دهد،که با مخالف یا دشمن خود آشتی کند

محراب
دیدن محراب:برای افراد مجرد،نشانه زندگی زناشویی سعادتمندانه در آینده است؛و برای متاهلان،علامت طلاق است
تزئین کردن محراب:به معنی شادی و خوشبختیست
در کنار یک محراب دعا کردن:نشانه برآورده شدن آرزوهای دیرینه است

محصول
نگهداری محصول:به معنی پاداش تلاش است
جمع کردن محصول:قول میراث می دهد
محصول خوب:نشانه برآورده شدن آرزوهایی در آینده ای نزدیک است
محصول بد:به معنی عدم موفقیت می باشد

مخروبه،ویرانه
مخروبه دیدن:قول خوب انجام شدن کاری را می دهد

مدال
مدال دیدن یا گرفتن آن:شخصی باوفا در نزدیکی خواب بیننده زندگی می کند
دادن یا گم کردن آن:نشانه از دست دادن یک یار وفادار است

مد دریا
جزر و مد دیدن:نشانه خوشبختی و شانس متغیر خواب بیننده است

مدرسه
دیدن مدرسه:شخص در شرف تکرار یک حماقت است،و باید از تجربیات خود استفاده کتد
مدیر کل مدرسه را دیدن:به خواب بیننده قول ترفیع رتبه ی بسیار سریع را می دهد
خود مدیر بودن:به معنی درآمد عالیست
با مدیر کل رابطه شغلی داشتن:صاحب رویا در یک کنفرانس بسیار مهم شرکت می کند

مراسم تدفین
مراسم تدفین خود را دیدن:به طور کلی نشانه خوبیست
مراسم تدفین افراد ناآشنا را دیدن:به معنی میراث است
مراسم تدفین یک شخصیت برجسته را دیدن:خبر از تغییر و تحولات کلی می دهد
در مراسم تدفین یک شخص ناآشنا شرکت کردن:دوستی دچار سانحه خواهد شد

مرخصی
مرخصی گرفتن:صاحب رویا در یک سرگرمی که علاقه فراوانی نیز به آن دارد،نمی تواند شرکت کند

مرد
مرد را دیدن یا با او رفت و آمد داشتن:چنانچه پیرمرد باشد،صاحب رویا نصیحتی باارزش دریافت می کند؛و چنانچه مردی جوان باشد،خواب بیننده ناآرام یا دچار بی قراری می شود
دختر جوانی که شوهر کرده است:آن دختر باید بسیار صبر کند نا در واقعیت چنین اتفاقی بیفتد
زنی که از دست یک مرد کتک بخورد:آن مرد شیفته و دلداده آن زن می باشد
مرد چاق:خواب بیننده همه آرزوهای یک زن را از چشمانش می خواند

مرداب
در مرداب گیر کردن:آینده شخص سرشار از نگرانی و دلواپسیست

مردگان
دیدن مردگان:در بسیاری موارد نشانه کمک یا نجاتی غیرمنتظره از یک موقعیت سخت می باشد.تعبیر دیگر آن،رسیدن خبری خوش به دست خواب بیننده و بر آورده شدن یک آرزوی قدیمی می باشد

مردم
مردم در حالی که به سوی خواب بیننده می آیند:نشانه بدگوییست
مردم را با لباس سیاه دیدن:شخص دچار یک سانحه خواهد شد

مردن
خود را مرده دیدن:نشانه سعادت و خوشبختیست

مردود شدن
مردود شدن در خواب در شرایطی که اگر خواب بیننده در واقعیت امتحانی پیش رو داشته باشد:صاحب رویا در این امتحان قبول خواهد شد
در سایر موقعیت ها مردود شدن:نشانه موفقیت است

مرغ شب،بوف
مرغ شب را دیدن:به صاحب رویا یک نصیحت عالمانه می شود،که باید از آن پیروی کند
صدای مرغ شب را شنیدن:به معنی سخت بیمار شدن،یا مرگ یکی از نزدیکان می باشد

مرگ
مرگ را به عنوان اسکلت با داس دیدن:خبر از رهایی یافتن از یک وضعیت سخت را می دهد
مرگ ظاهری را در دیگران دیدن:هشدار در این مورد که سکوت نشانه فراموشی او نمی باشد
خود دچار مرگ ظاهری شدن:دورانی ناآرام در پیش است

مزرعه
مزرعه را کاشتن:به معنی جنگ و فلاکت است
مزرعه را سرسبز دیدن:علامت درآمد خوب برای صاحب رویاست
مزرعه گندم دیدن:خواب بیننده به اوج خوشبختی خواهد رسید

مسابقه دو
مسابقه دو دیدن:صاحب رویا به یک هدف معین خواهد رسید
در مسابقه دو شرکت کردن:آینده نشان می دهد که به هر چیزی که برای آن تلاش شود،نمی توان رسید

مسافر،زائر
مسافر دیدن:صاحب رویا به سفر خواهد رفت،یا یک مهمان خارجی برای او می آید
به یک مسافر شاد و بانشاط برخورد کردن:استراحت و شادی می آورد
به یک مسافر فقیر برخورد کردن:یاس و ناامیدی می آورد؛زیرا خواب بیننده در راهی که انتخاب کرده است،دیگر پیشرفت نمی کند.با این حال این امید وجود دارد که توسط یک بیراهه به هدفش برسد

مستراح
مستراح دیدن:باید انتظار ناراحتی های متعددی را داشت
مستراح را با ضایعات انسانی دیدن:معنی خوبی دارد
مستراح ساده:صاحب رویا باید از دوستان ناباب پرهیز کند

مسخره کردن
مسخره کردن:در خواب نشانگر آن است که صاحب رویا عقب نشینی را تجربه می کند

مسکن،محل سکونت
در محل سکونت خود بودن،یا آن را دیدن:خواب بیننده در منزل کسی احساس راحتی خواهد کرد
محل سکونت ناشناس دیدن،یا در آن بودن:روزهای ناخوشایندی به استقبال صاحب رویا می آیند
اجاره کردن محل سکونت:نشانه بهبود اوضاع صاحب رویاست

مسلسل
مسلسل را دیدن یا صدای آن را شنیدن:در جمع دوستان و آشنایان،کسی دچار عذاب وجدان است
خود با یک مسلسل شلیک کردن:صاحب رویا می خواهد خود را از یک فشار درونی یا عذاب وجدان رهایی بخشد

مشعل
مشعل دیدن:خواب بیننده از رازی مطلع می شود
مسعل حمل کردن:صاحب رویا مورد علاقه دیگران است
روشن دیدن مشعل:شخص مساله ای مبهم را روشن می سازد
خاموش کردن مشعل:بر هم خوردن یک رابطه ناخوشایند را در پی دارد
مشعل های خاموش دیدن:نشانه امیدهای غیرقابل دسترسی و آرزوهای غیرقابل تحقق است
رقص سرخپوستی با مشعل دیدن:خواب بیننده در خارج از کشور خود،شانس بسیاری خواهد داشت
مشعل های روشن را در روز دیدن:صاحب رویا پیزی را بدست می آورد،که تاکنون از آن صرف نظر کرده بود
مشعل های روشن را در حال سقوط از آسمان دیدن:خبرهای ناگواری به شخص می رسد

مضیقه،تنگدستی
مضیقه:در خواب نشانه غلبه صاحب رویا بر تمام دشمنانش است.او با وجود تمامی موانع به هدف زندگی اش نزدیکتر خواهد شد

معجزه
معجزه دیدن:صاحب رویا از رفتار یکی از دوستانش بسیار تعجب می کند

معده
کار معده را مختل کردن:صاحب رویا نباید در امری بیش از حد یاوه گویی کند
بیماری معده:به معنی ضعف موقعیت،خود شخص یا زیان مالی می باشد

مغازه
مغازه داشتن:نشانه رنج و زحمت است
از کنار یک مغازه پر از جنس گذشتن:صاحب رویا یک فرصت خوب را از دست می دهد
داخل یک مغازه پر از جنس بودن:خبر از سود مادی می دهد
از یک مغازه پر از جنس خارج شدن:به شخص خسارت مالی خواهد رسید
مالک یک مغازه خالی بودن:به معنی غصه و نگرانیست
داخل یک مغازه خالی شدن:نشانه یاس و ناامیدیست
از یک مغازه خالی بیرون آمدن:نشانه صرف نظر از کاری بدون آینده است
از کنار یک مغازه خالی گذشتن:خواب بیننده از کنار یک ضرر یا ناراحتی به خوبی رد می شود

مقتول
به قتل رسیدن:به معنی زندگی طولانیست

مکان مقدس،مسجد
مسجد دیدن:به معنی آرامش است
داخل یک مسجد شدن:خبر از خیر و برکت می دهد

مگس
دیدن مگس:صاحب رویا غصه دار خواهد شد و به او توهین می شود
اگر مگس در دهان شخص برود:با فردی جسور سروکار پیدا می کند
مگس را بر روی مگس کش چسبیده دیدن:نوید موفقیت فراوان،بدون تلاش زیاد را می دهد
مگس را کشتن:صاحب رویا رقیبش را نابود می کند

ملخ
ملخ را زنده گرفتن:نشانه گرفتن انتقام از یک انسان ضعیف و بدون دفاع است
کشتن ملخ:خواب بیننده باعث ضرر دیگری خواهد شد

منبر
منبر دیدن:صاحب رویا در دیگران اعمال نفوذ خواهد کرد

محل جواهرات
محل جواهرات را دیدن یا در آنجا بودن:نشانه یک جشن خانوادگیست

مو
رنگ کردن مو:خواب بیننده برای چیزی تلاش می کند که از دست رفته است
شستن مو:نشانه ناآرامیست
موی دیگران را چیدن:صاحب رویا به قیمت شخصی دیگر،منفعت خواهد برد
موها را بافتن:خواب بیننده رابطه ای گسسته را دوباره برقرار می کند
موهای خود شخص چیده شود:به معنی غصه و ناراحتیست
شانه کردن مو:خبر از یک سفر شبانه می دهد
موی در حال ریختن:نشانه مراسم تدفین است
موی خوب آراسته شده:قول یک دوستی مطلوب را می دهد
موهای ژولیده:نشانه یک درگیری خانوادگیست
موها را در حال از دست دادن رنگ دیدن:به معنی از دست دادن کل دارایی و ضرر فراوان است
موی سیاه داشتن:به معنی سلامتیست
موی قرمز داشتن:صاحب رویا خود را نزد دیگران محبوب می سازد
موی خاکستری رنگ داشتن:نشانه نگرانیست
موی کوتاه،سیاه و تابدار داشتن:خواب بیننده به استقبال دوران های نابسامان می رود
موها را در حال شستن در دست دیدن:علامتی بد است
مو در دهان داشتن:خبر از یک رخداد وحشتناک می دهد
مرد بدون مو دیدن:نشانه اعتبار،افتخار و ثروت است
زن بدون مو دیدن:علامت حقارت و پستیست
فر مو دیدن:نشانه موفقیت در دلدادگیست
مرد را با موهای زنانه دیدن:علامت خیانت در دلدادگیست
پیدا کردن مو در سوپ:نشانه نزاع است
موی بلند و سفید دیدن:به معنی خوشبختی و سعادت است
دیدن مو بر روی سینه:علامت شانس است
دیدن مو بر روی شکم:نشانه سلامتیست
سوزاندن مو:صاحب رویا باید در کاری احتیاط کند
موهای یک شخص مرده را دیدن:به معنی عزت و احترام است
از دست دادن مو:شخص در پیری نیز احساس جوانی می کند
موی بلوند یا زرد:نشانه شادی و خوشبختی در زندگیست
شانه سر،کش مو دیدن:نشانه شادی در کار،و شانس و خوشبختیست
پماد مو:خواب بیننده به عزت و افتخار می رسد

موتورسیکلت
دیدن موتورسیکلت:خبر از یک گردش مهیج می دهد،که تنها خاطره آن باقی خواهد ماند
خود موتور سیکلت را راندن:خبر از یک گردش مهیج می دهد،که عواقب وخیمی در پی خواهد داشت

مورچه
دیدن مورچه:کار آهسته،شکیبایی زیاد و دیدی باز،منافع فراوان را به دنبال دارد
مورچه ها را بر بدن خود دیدن:نشانه خوشبختی و موفقیت زیاد است
له کردن مورچه ها یا لانه مورچه را از بین بردن:علامت فلاکت و دلواپسیست
به وسیله مورچه گاز گرفته شدن:شروع یک تکامل جدید شغلیست.این تکامل پیشرفت های بزرگ مالی را در بردارد

موزه
در موزه بودن:خواب بیننده داخل جمع انسان ها یا محیط زندگی خواهد شد؛چیزی که برای او بسیار پرارزش و پرمنفعت خواهد بود
در موزه وسایل خود را دیدن:صاحب رویا از جمع انسان ها و محیط جدا خواهد شد.این سمبل در کل اشاره به ضرر و زیان دارد

موسیقی
موسیقی خوشایند شنیدن:به طور کلی قول خوش مشربی و شادی را می دهد
موسیقی ناخوشایند شنیدن:به معنی آشنایی های نامطلوب یا اختلاف در جمع دوستان و آشنایان می دهد
خود موسیقی زیبا نواختن:به معنی خوش اقبالی و سعادت در خانه است
خود موسیقی ناخوشایند نواختن:خبر از دعوا و کشمکش در محیط خانه می دهد

موش
موش را آزادانه در حال دویدن دیدن:نشانه دردسر و خشم است
صدای موش را شنیدن:به خواب بیننده در مورد یک خطر هشدار می دهد
موش گرفتن:صاحب رویا در یک حادثه شانس می آورد
موش را در تله گرفتار دیدن:صاحب رویا کاری دردسر ساز انجام می دهد
موش های سفید دیدن:خواب بیننده بیهوده برای چیزی نگران است
موش کور دیدن:خواب بیننده به وسیله دیگران دست کم گرفته می شود
موش کور را کشتن:صاحب رویا مرتکب یا قربانی یک اشتباه می شود

موعظه
موعظه شنیدن:خواب بیننده حتی در ساعات دشوار نیز نباید به افکار تیره وابسته شود،زیرا هرگز نمی توان دانست که هر چیز به چه دردی می خورد
صندلی موعضه دیدن:صاحب رویا دارای نقطه نظر والاییست

مومیایی
مومیایی دیدن:یک داستان قدیمی که تصور می رفت مدت زیادیست فراموش شده،دوباره مطرح می شود

مه
مه را در مقابل خود دیدن:صاحب رویا در انجام کاری با مشکلات غیرمترقبه مواجه خواهد شد،که می تواند به کمک ملاحظه کاری خود برآن مشکلات پیروز شود
در مه نتوان اطراف را شناسایی کرد:ماموریتی به خواب بیننده محول می شود،که او باید برای انجام آن،از احساس و عقل سلیم خود استفاده کند

مهاجرت
مهاجرت کردن:نشانگر تغییراتیست که در پیش می باشد

مهر
دیدن مهر:به وسیله حقیقتی بدون عیب و نقص،صاحب رویا باید خود را به دست حقایق تغییرناپذیر بسپارد
چیزی را لاک و مهر کردن:خواب بیننده کاری را به خیر و خوشی به پایان می رساند
لاک و مهر یا مهر و موم دیدن:خواب بیننده بر اثر ماموریت های محوله یا سفارشات،کار فراوانی برای انجام پیدا می کند

مهمانخانه،هتل
مهمانخانه:نشانگر جشنی شادی بخش یا سفری بزرگ است

مهمان،دیدار
مهمان داشتن:خواب بیننده با دادگاه سروکار پیدا می کند.تعبیر دیگر این سمبل آمدن یک مهمان خارجیست
به دیدار رفتن:خبر از یک جشن خانوادگی می دهد
به عنوان مهمان به طور نامطلوبی پذیرفته شدن:نشانه دردسر در بین دوستان و آشنایان است
خود مهمان بودن:نشانه مخارج زیادیست که در پیش است

میخ
دیدن میخ:نشانه دشمنیست که باید او را جدی گرفت
کوبیدن میخ:به خواب بیننده در نتیجه رفتار رقیبش لطمه ای جدی وارد می شود
قصد کوبیدن میخ را داشتن اما آن را کج کوبیدن:خواب بیننده نقشه های یک دشمن را خنثی خواهد کرد
میخ تابوت:نشانه شانس است

میخچه
میخچه پا داشتن:خواب بیننده از یک راز رنج می برد
میخچه پای کسی را لگد کردن:صاحب رویا به اشتباه مورد اذیت و آزار قرار می گیرد

میراث
به میراث رسیدن:صاحب رویا به طور ناگهانی پول زیادی را از دست داده و بدین وسیله به فلاکت و بدبختی دچار می شود
از گرفتن ارث امتناع کردن:نشانه تغییر و تحول خوب موقعیت شخص است

میکروفون
دیدن میکروفون:صاحب رویا بهتر است جریانی را که تاکنون پنهان نگه داشته عنوان کند
با میکروفون صحبت کردن:خواب بیننده این فرصت را خواهد داشت تا موضوعی را که به صورت راز در خود نگه داشته افشا کند

میمون
میمون دیدن:صاحب رویا توسط چاپلوسان احاطه شده،و به آنان بی مورد اعتنا می کند
میمون را در حال بالا رفتن از درخت دیدن:نشانه چشم انداز بسیار مطلوب در مسائل دلدادگیست

میوه
دیدن میوه بر روی درخت:قول آسایش و رفاه را می دهد
دیدن میوه در فروشگاه یا محل فروش میوه:کاسبی پررونق می شود
دیدن میوه در سبد،دیس یا چیزی مشابه آن:برای خواب بیننده مهمان می آید
میوه تعارف کردن:خواب بیننده نظر کسی را به خود جلب می کند
میوه تعارف کرده را برداشتن:به خواب بیننده در مورد وسوسه یا گمراهی هشدار می دهد
میوه خوردن:به معنی تیز هوشی و ذکاوت است
میوه شیرین و خوشمزه خوردن:نشانه موفقیت و پیشرفت در انجام یک نقشه است
میوه چیدن:علامت سود و منفعت است
میوه تلخ خوردن:صاحب رویا در یک برنامه ای از پیش طراحی شده،دچار مشکل خواهد شد
قصد تکاندن میوه از درخت را داشتن اما میوه ای به پایین نیفتد:به خواب بیننده هشدار می دهد که سعی نکند همه چیز را با زور بدست بیاورد
میوه را از درخت تکاندن:صاحب رویا باید در کار با انرژی و حرارت بیشتری پیش برود
میوه را از زمین جمع کردن:برای یک کار کوچک به صاحب رویا پاداش خیلی خوبی داده خواهد شد
میوه را کنسرو کردن:خواب بیننده به دلیل ولخرجی غیرضروری پشتیبانی می شود
کنسرو میوه دیدن:به هنگام تنگدستی،صاحب رویا تتمه حساب پس انداز را در اختیار دارد
خود میوه را پختن یا آماده کردن:به خواب بیننده در شغل جدیدش قول منفعت می دهد
میوه کال دییدن یا خوردن:نشانه بیماریست
میوه گندیده دیدن:به خواب بیننده هشدار می دهد که به خاطر کاری،خود را مورد استهزا و تمسخر قرار ندهد
چیدن میوه:منفعت فراوان دربر دارد
میوه های مختلف دیدن:پایان خوش یک کشمکش را نوید می دهد