آرشيو فوریه, 2017

خوابین

نوشته شده در موضوع تازه ها در 21 فوریه 2017

Article source: http://www.khabin.ir/

تعبیر خواب لباس

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 13 فوریه 2017

تعبیر خواب لباس اگر در خواب ببینید لخت هستید و لباس بر تن ندارید دچار وحشت و هراس می شوید و موردی پیش می آید که احساس ضعف و ناتوانی می کنید. اگر از کسی در خواب لباس خوبی بگیرید یا از فروشگاهی لباس شیک و آبرومندی بخرید نشان آن است که حرمت شما زیاد […]

کابل – منوچهر مطیعی تهرانی

نوشته شده در موضوع تازه ها در 13 فوریه 2017

کابل – منوچهر مطیعی تهرانی – تعبیر خوابکابل – منوچهر مطیعی تهرانی پیوند به: کابل – منوچهر مطیعی تهرانی | نظرات [0] کابین – منوچهر مطیعی تهرانی – تعبیر خوابکابین – منوچهر مطیعی تهرانی پیوند به: کابین – منوچهر مطیعی تهرانی | نظرات [0] کاج – منوچهر مطیعی تهرانی – تعبیر خوابکاج – منوچهر مطیعی […]

تعبیر خواب گریستن

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 09 فوریه 2017

تعبیر خواب گریستن محمدبن سیرین گوید: دیدن گریستن درخواب ، دلیل شادیاست از حق تعالی. اگر دید بر گناه میگریست یا درمجلس علم و قران خواندن و آن چه بدین ماند، دلیل که حق تعالیاز فضل خود بر ویرحمت کند و گناهان او را بیامرزد.  اگر دید که میگریست و اشک از چشم او نمیآمد، […]

تعبیر خواب باغ دیدن

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 03 فوریه 2017

تعبیر خواب باغ دیدن حضرت دانیال گوید: دیدن باغ به خواب زن بود. اگر بیند باغ را آب می داد، دلیل که با زن خویش مجامعت کند. از امام صادق _ ع _ نقل است که دیدن باغ در خواب ، زن خوب فرزند صالح و مال و عیش و کامروائی است. معبران باغ را […]