آرشيو می, 2017

تعبیر خواب دختر

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 25 مه 2017

تعبیر خواب دختر چنانچه در خواب ببینید که صاحب دختری شده اید و همسرتان دختری به دنیا آورده خیر و نیکی می یابید و به نعمت و رفاه می رسید. اگر ببینید در میان فرزندان خویش دختری دارید که واقعا در بیداری چنان دختری را ندارید نعمت و برکت حاصل می کنید و اگر دختری […]

تعبیر خواب مرغ – تعبیر خواب

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 07 مه 2017

تعبیر خواب مرغ محمدبن سیرین گوید: هرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است. اگر بیند مرغان بسیار در جائی بانگ کردند، دلیل که مصیبتی پیدا شود. اگر بیند خایه مرغ داشت، دلیل فرزند بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند مرغ با او سخن گفت، دلیل که […]

تعبیر خواب انگشتری

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 07 مه 2017

تعبیر خواب انگشتری یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن حلقه انگشتری فرزند بود دیدن انگشترمردانرا کراهت باشد بعضی گویند عزت وجاه بود   دیدن انگشتری نقره یا فیروزه مهربانی از خلق حضرت دانیال گوید: چون نقش و صفت انگشتری بیند، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد. اگر بیند انگشتری کسی به وی […]