Search Results for: زیتون

Results 1 - 4 of 4 Page 1 of 1
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن از مرده

Relevance: 100%      Posted on: جولای 17, 2016

تعبیر خواب تعبیر خواب طلا محمد بن سیرین گوید :زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده بود. اگر بیند که زر ببافت یا کسی به او داد، دلیل بود که مالش ضایع گردد، یا تاوانی بر وی افتد، یا کسی بر…

کامل ترین مرجع تعبیر خواب بچه از دید 7 عالم بزرگ تعبیر …

Relevance: 100%      Posted on: سپتامبر 20, 2016

بدان که خواب را اول باید وقتش معلوم شود که چندم ماه دیده شده است : خواب اول ماه :راست و درست است . خواب دوم و سوم ماه :خوب و صحیح است خواب چهارم و پنجم ماه :بعد از یکسال اثرش ظاهر می شود و باید صبر کرد خواب…

کامل ترین مرجع تعبیر خواب با تعبیر بزرگ ترین علمای تعبیر …

Relevance: 100%      Posted on: اکتبر 16, 2016

تعبیر خواب یکی است کارهایی است که تقریبا همه افراد بعد از خواب دیدن سراغ آن می روند پژوهش ها نشان می دهند که خواب و رؤیا دو پدیده پیچیده و شگفتی است که از آغاز آفرینش و پیدایش انسان تاکنون، اندیشه بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده…

ابن سیرین خواب ها را چگونه تعبیر می کرد

Relevance: 100%      Posted on: آگوست 15, 2017

ابن سیرین خود دربارۀ علم تعبیر خواب می گوید : « هر که مرتبت این علم برگیرد علمها از آن است . زیرا که هر علمی را طلب کند ، اصلش مختلف نگردد و قیاسش تغییر نپذیرد و طریق او نیکو بود . زیرا هر علمی به طریقی بود مگر…