تعبیر خواب قران.ابن سیرین.سلمان.حضرت یوسف.روانشناسی.زیست …

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 01 جولای 2016
ل-ملاشه،مردارلاشه یک اسب:نشانه دوران باشکوه و زندگی طولانیستلاشه یک حیوان دیگر:به معنی درد و ناراحتی و موقعیت های ناپایدار استلاغرزن های لاغر دیدن:علامت شانس و موفقیت در دلدادگیستمردان لاغر دیدن:نشانه چشم اندازی ناخوشایند،جهت برآورده شدن آرزوهای قدیمیستلاغر بودن یا شدن:صاحب رویا به یک هدف که آرزویش است،می رسدبیش از حد و غیر طبیعی لاغر بودن:خواب بیننده از هدفش فراتر رفته،و در نتیجه زیان و خسارت خواهد دیدخود را در حال لاغر شدن دیدن:نشانه نامطلوبیست.نزاع،غم و غصه،دوستان حسود از جمله تعابیر آن استدیگران را در حال لاغر شدن دیدن:صاحب رویا در آینده به ثروت زیادی دست پیدا می کندلاکدیدن لاک:خواب بیننده قصد دارد چیزی را تزیین کندچیزی را با لاک براق کردن:صاحب رویا در ارتباط با موضوعی ناسپاسی می کندلاک پشتلاک پشت دیدن:نشانه یک محافظ یا پشتیبان می باشدکشتن لاک پشت:صاحب رویا حمایت یک حامی را از دست می دهدلاک پشت مرده یافتن یا خوردن:خواب بیننده یک حامی را بر اثر اوضاع خارجی از دست می دهدلانه،آشیانهلانه خال دیدن:یک رابطه دلدادگی که خواب بیننده آرزوی آن را دارد،تحقق نمی یابد؛یا ناآرامی در خانه به وجود می آیدلانه را با تخم یا جوجه دیدن:قول تشکیل یک زندگی خانوادگی سعادتمندانه،با بزرگتر شدن خانواده را می دهدخود یک لانه را نابود کردن:صاحب رویابه دلیل ...