Sleep.blogsky.com: تعبیر خواب / ابن سیرین امام جعفر صادق …

نوشته شده در موضوع تازه ها در 25 آوریل 2018

Nameservers

  • dns1.name-services.com
  • dns2.name-services.com
  • dns3.name-services.com
  • dns4.name-services.com
  • dns5.name-services.com

Article source: https://www.easycounter.com/report/sleep.blogsky.com

تعبیر خواب پرنده

نوشته شده در موضوع تازه ها در 25 آوریل 2018

تعبیر دیدن پرنده در خواب چیست؟

3e1a2 birds تعبیر خواب پرنده

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود…

پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند. اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است. اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خورید همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد. کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستی است و کبوتر ماده زنی است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و دگر گونی هائی به وجود می آورد. اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد. اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید. کشتن پرنده نیز خوب نیست. در مورد هر یک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود. این حکم کلی در مورد پرنده است. اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می شود و اگر کبوتری رفت عشقی را از دست می دهید. گنجشک دوست مزاحم و وراج است.

تعبیر خواب کرکس:

3e1a2 Vulture تعبیر خواب پرنده

دیدن کرکس در خواب

دیدن کرکس در خواب به هیچ وجه خوب نیست. کرکس دشمنی است بدخواه و صبور که سال ها انتظار می کشد تا شاهد بدبختی و مرگ و نابودی ما باشد. اگر در خواب ببینید کرکسی بر فراز خانه شما نشسته یا بالای خانه پرواز می کند باید هوشیار باشید زیرا نشان آن است که خطری جان شما را تهدید می کند. می گویند کرکس خادم ملک الموت است که به این شکل درآمده . کرکس بدنبال ارباب خویش یعنی ملک الموت همه جا می رود و هر جا اربابش بگذرد پس از او می رسد و راه خویش را جارو می کند و اثری از آن چه ملک جان ستان کرده باقی نمی گذارد.

تعبیر دیدن عقاب در خواب:

4de41 Eagle تعبیر خواب پرنده

تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب عقاب با کرکس متفاوت است:

حضرت دانیال گوید: عقاب در خواب ، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد. اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود. اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد.

محمدبن سیرین گوید: اگر دید عقاب به کوچه فرود آمد، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید. اگر بیند که مردم آن کوچه عقاب بکشتند، دلیل که پادشاه مملکت معزول شود یا هلاک شود. اگر بیند عقاب وی را بگرفت، دلیل که در پناه پادشاه شود. اگر بیند عقاب از دهان چیزی درآورد و بدو داد، دلیل که بقدر آن چیز از پادشاه عطا یابد. اگر بیند عقاب از دست او بپرید و رشته یا چیزی دیگر در دست او بماند، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از خود دور گرداند و چیزی از مال بستاند.

تعبیر دیدن خفاش:

4de41 Bat تعبیر خواب پرنده

تعبیر خواب خفاش

دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد…

تعبیر خواب جغد:

6c086 Owl تعبیر خواب پرنده

تعبیر دیدن جغد در خواب

برخی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث

اگر در خواب دیدید که جغدی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد. اگر به جغد غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می شوید. اگر جغدی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند.

تعبیر دیدن مرغ عشق در خواب:

6c086 Budgerigar تعبیر خواب پرنده

مرغ عشق در خواب

شاید کمی متعجب شوید اما دیدن جوجه مرغ عشق در خواب به نشانه عشق علاقه و محبت زن و مرد نسبت به یکدیگر است بیشتر معبران این نظر را تایید کرده اند و دیدن جوجه مرغ عشق ها را در خواب به نشانه ی ارادت قلبی مرد به زن و یا بالاعکس میدانند که در همین مورد توضیحاتی بیشتری داده شده است،اگر کسی ببیند مرغ عشق هایش تخم و سپس جوجه کرده اند به نشانه ی این باشد که در زندگی نسبت به همسر خود وفادار خواهد ماند و محبت به او به خانواده و فرزندانش بیشتر از قبل خواهد شد و برای دختر پسرهایی که مجرد هستند و چنین رویایی را تجربه می کنند به نشانه ی این باشد که رابطه ای احساسی و عاشقانه را با جنس مخالف خود آغاز خواهند کرد.

تعبیر خواب کبوتر:

6c086 pigeon تعبیر خواب پرنده

تعبیر خواب کبوتر

کبوتر در خواب بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد. اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد.

تعبیر دیدن قناری در خواب:

c51b8 Canary تعبیر خواب پرنده

تعبیر خواب قناری

قناری مرغ غم و رنج و مرغ بیماری است و رنجوری به خصوص اگر زرد یک دست باشد. اگر در خواب ببینید که قناری در قفس دارید که زرد است یا لکه ای زرد به بدنش دیده می شود با زنی بیمارگونه برخورد خواهید کرد و اگر قفس در خانه شما و متعلق به شما باشد زنی از متعلقان شما بیمار می شود. اگر قناری بخواند و شما در خواب از صدای او خوشتان بیاید غمین و اندوهگین می شوید. اگر قناری از قفس متعلق به شما بگریزد زنی بیمار می میرد. به هر حال دیدن قناری زرد یا با نشانی زرد رنگ در خواب خوب نیست و اگر زرد نباشد و شما آن را قناری بیانگارید تعبیر مرغان زینتی دیگر را دارد.

در صورتی که تعبیر خواب پرنده پاسخگوی خواب شما نیست لطفاً خواب خود را در قسمت نظرات بیان کنید.

Article source: http://www.alamto.com/sleep/dream-interpretation-bird

کامل ترین و بهترین مرجع تعبیر خواب نان از دید 13 عالم بزرگ …

نوشته شده در موضوع تازه ها در 25 آوریل 2018

تعبیر خواب نان | تعبیرخواب نان | tabire khab

تعبیر خواب نان,تعبیر خواب نانوایی,تعبیر خواب نان سنگک,تعبیر خواب نان پختن در تنور,تعبیر خواب نان بربری,تعبیر خواب نان خشک,تعبیر خواب نان لواش,تعبیر خواب نان و پنیر,تعبیر خواب نان دادن,تعبیر خواب نان خریدن از نانوایی,تعبیر خواب نانوایی داشتن,تعبير خواب نانوایی,تعبیر خواب نانوایی و نان,تعبیر خواب نانوایی ابن سیرین,تعبیر خواب نانوايي,تعبیر خواب نانوا,تعبير خواب نانوا,تعبیر خواب نانوای,تعبير خواب نانواي,تعبیر خواب نان سنگک خریدن,تعبیر خواب نان سنگکی,تعبیر خواب نان سنگک تازه,تعبیر خواب نان سنگک داغ,تعبیر خواب نان سنگک چیست,تعبیر خواب نان سنگک گرفتن,تعبیر خواب نان بربری خوردن,تعبیر خواب نان بربری خریدن,تعبیر خواب خرید نان سنگک,تعبیر خواب نان بربری و پنیر,تعبیر خواب خرید نان بربری,تعبیر خواب پختن نان سنگک,تعبیر خواب پخت نان سنگک,تعبیر نان بربری در خواب,تعبیر خواب نان خشکه,تعبیر خواب نان خشک فروختن,تعبیر خواب دیدن نان خشک,تعبير خواب خوردن نان خشك,تعبیر نان خشک در خواب,تعبیر دیدن نان خشک در خواب,تعبیر خوردن نان خشک در خواب,تعبیر خواب نان لواش محلی,تعبیر خواب نان لواش خریدن,تعبیر نان لواش در خواب,تعبیر خواب خرید نان لواش,تعبیر خواب دیدن نان لواش,تعبیر خواب نان و پنیر و سبزی,تعبیر خواب نان و پنیر خوردن,تعبير خواب نان و پنير خوردن,تعبیر خواب لقمه نان و پنیر,تعبیر خواب نان پنیر,تعبیر خواب نان پنیر سبزی,تعبیر خواب نان پنیر گردو,تعبیر خواب نان پنیر خوردن,تعبير خواب نان و پنير و گردو,تعبیر خواب نان دادن به حیوان,تعبیر خواب نان دادن به مرده,تعبیر خواب نان دادن به دیگران,تعبیر خواب نان دادن به سگ,تعبير خواب نان دادن,تعبیر خواب نان دادن مرده به زنده,تعبیر خواب نان دادن به پرندگان,تعبير خواب نان دادن به پرنده,تعبير خواب نان دادن به مرده,تعبیر خواب نان پختن در نانوایی

24152 nan کامل ترین و بهترین مرجع تعبیر خواب نان از دید 13 عالم بزرگ ...

خواب نان يکي از خواب هاي معمول است.اگر شما هم نان در خواب ديده ايد و دنبال تعبير خواب نان مي گرديد مي توانيد در اين مطلب براحتی تعبيرخواب نان را مطالعه نماييد و متوجه شويد نان چه تعبيري دارد

تعبیر خواب نان از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب نان چهار چیز است

عیش خوش – مال حلال – ولایت – خیر و برکت

تعبیر خواب نان از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب نان های پاکیزه نشاط و خرمی است

تعبیر خواب دیدن نان ناخوش عیش بد است

تعبیر خواب نان خریدن و به خانه بردن روزی حلال است و نشان از برکت مال دارد

تعبیر خواب نان دادن به کسی این است باعث راحتی او می شود

تعبیر خواب نان از دید حضرت یوسف ع

و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزي] يکي از آن دو گفت من خويشتن را [به خواب] ديدم که [انگور براي] شراب مي‏فشارم و ديگري گفت من خود را [به خواب] ديدم که بر روي سرم نان مي‏برم و پرندگان از آن مي‏خورند به ما از تعبيرش خبر ده که ما تو را از نيکوکاران مي‏بينيم. سوره يوسف آيه «۳۶»اي دو رفيق زندانيم اما يکي از شما به آقاي خود باده مي‏نوشاند و اما ديگري به دار آويخته مي‏شود و پرندگان از [مغز] سرش مي‏خورند امري که شما دو تن از من جويا شديد تحقق يافت. سوره يوسف آيه «41

تعبیر خواب نان سفید روزی حلال است

تعبیر خواب نان از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب یافتن چند نان خلاصی از غم است

تعبیر خواب نتوانستن نان خوردن ، نزدیکی مرگ است

تعبیر خواب نان فراوان داشتن و نخوردن این است که اندوهی به او می رسد

تعبیر خواب نان از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب نان گرم عیش و نعمت است

تعبیر خواب نان خشک برعکس بالاست

تعبیر خواب نان سبوس قحطی است

تعبیر خواب نان از دید جابر مغربی

تعبیر خواب نان کاروس تنگی عیش است

تعبیر خواب نان جو پارسایی است

تعبیر خواب نان برنج کار است

تعبیر خواب نان عدس و باقلا و نخود دلیل بر غم و تنگدستی است

تعبیر خواب پادشاهی ببیند یک نان دارد این است که دولتش بزرگ و قوی می شود

تعبیر خواب هیچ چیزی بهتر از نان نیست

تعبیر خواب نان پختن بر کم کردن معیشت حکم می کند

تعبیر خواب نان از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب نان خوب است و خیر و برکت و نعمت است

تعبیر خواب دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است

تعبیر خواب خوردن نان خشک تنگی معاش می شود

تعبیر خواب نان تازه و گرم عیش و خوشبختی هست

تعبیر خواب نان دادن به کسی نعمت رساندن به او می باشد و اگر نان تازه بدهد بهتر است

تعبیرخواب نان گندم خوب است به شرطی که تازه باشد

تعبیرخواب نان جو تنگ نظری را نشان می دهد

تعبیر خواب گرفتن نانی که شما دوست دارید به زور ، سلب حق شماست

تعبیر خواب نان از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب ديدن نان این است که موفقيت در امور خواهید داشت

تعبیر خواب خريدن نان این است که باز موقعیت ها استفاده می کنید

تعبیر خواب خوردن نان این است که به سفره یا مهمانی دعوت می شوید

تعبیر خواب خوردن نان سفيد این است که شما دوستان خوبی خواهيد داشت

تعبیر خواب خوردن نان سياه این است که دچار بدبختی می شوید

تعبیر خواب خوردن نان گرم این است که بيمار می شوید

تعبیر خواب خوردن نان تازه این است که دوران بد به پايان خواهد رسيد

تعبیر خواب خوردن نان خشک این است که شما دشمنانی داريد

تعبیر خواب نان پختن این است که موفقيت در کارها خواهید داشت

تعبیر خواب حمل کردن نان این است که ضرر و زيان می بینید

تعبیر خواب نان شيرينی ادويه ای این است که سرخوشی سبکسرانه خواهید داشت

تعبیر خوای نان از دید مولف

تعبیر خواب خریدن نان از نانوایی نشان از روزی حلال دارد به شرطی که گرم و تازه باشد

24152 nan khabe 2 1 کامل ترین و بهترین مرجع تعبیر خواب نان از دید 13 عالم بزرگ ...

تعبیر خواب نان از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب قرص نان ، صرفه جویی و قناعت است

تعبیر خواب دیدن تکه ای کیک دلیل بر کامیابی و ثروت است

تعبیر خواب خرده های نان اختلافات جزئی و بیهوده است

تعبیر خواب زیاد شدن تکه های نان دلیل بر موفقیت است

تعبیر خواب نان از دید لیلا برایت

تعبیر خواب نان سفید ثروت است

تعبیر خواب دیدن نان شیرینی این است که روزهای خوبی خواهید داشت

تعبیر خواب نان از دید سرزمین رویاها

تعبیر خواب خرده های نان این است که یک هدیه دریافت می کنید

تعبیر خواب نان پختن این است که موفقیت و شانس به شما نزدیک می شود .

تعبیر خواب نان خوردن این است که دوستان به شما کمک خواهند کرد .

تعبیر خواب نان گرم این است که خوشبختی در راه است

تعبیر خواب نان بیات این است که دردسر و ناامیدی در خانواده تان بوجود می آید

تعبیر خواب یک تکه نان بسیار سفت این است که آسایش و شادمانی خواهید داشت

تعبیر خواب مقدار زیادی نان دارید این است که افتخار و احترام بدست می آورید

تعبیر خواب نان خریدن ، شانس است

تعبیر خواب نان سفید خوردن این است که منفعت بزرگی نصیبتان خواهد شد .

تعبیر خواب نان قهوه ای این است که رضایت از زندگی خواهید داشت

تعبیر خواب نان سیاه این است که ضرر در کار می کنید

تعبیر خواب حمل تعداد زیادی نان این است که صدمات مالی خواهید دید .

تعبیر خواب نان از دید خالد بن علی

تعبیر خواب نان سفید زندگی خوب و پر رزق و روزی است

تعبیر خواب انتخاب بهترین نان بین نان های سفید این است که بهارین دانش و زندگی را انتخاب می کند

تعبیر خواب پخش کردن نان بین مردم، بهترین شدن در حرفه خودش است

تعبیر خواب کسی که دیگران به او نان میدهند ملک و ثروت است

تعبیر خواب نان برای افراد مجرد ازدواج است

تعبیر خواب نان بزرگ روزی زیاد است

تعبیر خواب خود نان از بین رفتن غم هم تعبیر می شود

تعبیر خواب نان مانده و بیات شده تباهی دین یا تباهی سلامتی همسر است

4030a nan khabe 3 کامل ترین و بهترین مرجع تعبیر خواب نان از دید 13 عالم بزرگ ...

دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید. نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگر کسی نان به شما داد نعمت می رساند و خدمت می کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید. اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می کند. اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می نمایند.

2def8 nan khabe 4 کامل ترین و بهترین مرجع تعبیر خواب نان از دید 13 عالم بزرگ ...

دیدن نانهای پاکیزه درخواب ، دلیل خرمی است. اگر ناخوش بیند، دلیل بر عیش ناخوش بود. اگر نان خرید و به خانه برد، دلیل بر روزی حلال است و زیادتی مال. اگر نان به کسی داد، دلیل که راحتی به وی رساند. حضرت دانیال گوید: اگر دو سه نان یافت، دلیل آن که از غم برهد. اگر نان نتوانست خوردن، دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر نان بسیار داشت و نخورد، دلیل که غمی به وی رسد. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن نان گرم به خواب عیش و نعمت است و دیدن نان خشک وبه خلاف این است و خوردن نان سبوس به خواب ، دلیل قحط بود. جابرمغربی گوید: دیدن  نان کاروس به خواب دلیل بر تنگی عیش بود و پرهیزکاری و نان جوین، دلیل زهد و ورع بود و نان برنج، دلیل بر بستگی کار است و نان عدس و باقلا و نخود، دلیل غم و تنگ دستی بود. اگر سلطان بیند یک نان داشت، دلیل که ملکش زیاده شود و تاویلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قیمت نان است و گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباشد و دیدن نان پختن به خواب ، دلیل بر قلیل کردن معیشت است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نان در خواب چهاروجه است. اول: عیش خوش. دوم: مال حلال. سوم: ولایت. چهارم: خیر و برکت.

Article source: http://www.jesarat.com/nan-khabe/

نبض بازار

نوشته شده در موضوع تازه ها در 25 آوریل 2018نبض بازار

  • صفحه نخست

آخرین قیمت انواع تبلت I-Life +جدول

آخرین قیمت انواع گوشی GLX +جدول

آخرین قیمت انواع گوشی ال‌جی +جدول

قیمت‌ انواع‌ گوشی‌‌ سامسونگ +مشخصات

آخرین قیمت محصولات هوندا +جدول

آخرین قیمت محصولات هیوندای +جدول

آخرین قیمت محصولات بنز +جدول

آخرین قیمت آلفارومئو در بازار +جدول

بالاترین میزان اجاره بهای جهان در ایران

قیمت آپارتمان های 100 متری در تهران

لیست آپارتمان‌های کمتر از 350 میلیون

نشانی آپارتمان های ارزان قیمت در تهران

ثروت در ایران چقدر مالیات پرداخت؟ بهترین زمان برای خرید مسکن چه ماهی است؟ ترمز گرانی مسکن چگونه کشیده می‌شود؟ خرید 25 هزار سکه توسط یک نفر آیفون ایکس فقط ۶۶۰ هزار تومان! +عکس آمار اشتغال در سال قبل چقدر بود؟ +جدول ۲۴ میلیون نفر در لیست انتظار حذف یارانه اظهارات سیف درباره پشت پرده التهابات بازار ارز وام ۱۰۰ میلیونی با قسط ۹۰۰ هزار تومانی در راه است سود ۴۹ هزار تومانی سهام عدالت به حساب برخی مشمولان واریز شد ۲۴ میلیون نفر در لیست انتظار حذف یارانه لوازم خانگی از اول اردیبهشت گران شد حرکت چراغ خاموش گرانی تعاونی‌های مسکن بافت فرسوده تشکیل می‌شود مالیات مشاغل خودرویی اعلام شد آخرین وضعیت تسویه مالباختگان موسسات مالی غیرمجاز قیمت‌ انواع هارد دیسک اکسترنال +جدول آخرین قیمت انواع چرخ گوشت ایرانی +جدول آخرین قیمت انواع تبلت I-Life +جدول آخرین قیمت انواع گوشی GLX +جدول آخرین قیمت انواع آبمیوه گیری +جدول آخرین قیمت انواع گوشی ال‌جی +جدول به نام کالای مسافری؛ به کام قاچاقچیان آخرین قیمت انواع چادر مسافرتی +جدول آخرین قیمت انواع پلوپز +جدول قیمت‌ انواع‌ گوشی‌‌ سامسونگ +مشخصات آخرین‌قیمت انواع تبلت Microsoft دربازار +جدول

نرخ تورم سال گذشته ۸.۲ درصد شد

آخرین قیمت فروش تیرآهن در بازار

جزئیات نرخ کرایه تاکسی‌های پایتخت در سال ۹۷

برنامه‌ریزی دولت برای وام مسکن بازنشستگان

آیا میزان اجاره و رهن در فروردین جهش یافته است؟

خبرخوش؛ جرایم کارفرمایان به تأمین اجتماعی بخشیده شد

تسهیلات دولت برای خرید تضمینی گندم در سال ۹۷

پایان انتظار کارمندان دولت برای افزایش حقوق 97

کاهش قیمت نفت در بازار‌های جهانی

نفت امسال گران‌تر می‌شود

تامین کالا‌های اساسی در آستانه ماه رمضان

آماری از رشد بازار مسکن گران قیمت در کشور

گرانی لوازم‌خانگی ممنوع؛ مجوزی صادر نکرده‌ایم

خودکفایی ایران در تولید آلومینیوم در سال 2019

تورم فروردین ماه ۹.۲ درصد محاسبه شد

توقف رشد طلا و سکه در بازار +جدول

چه کسانی دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند؟

قطع آب مشترکان پرمصرف جدی می‌شود

ثروت در ایران چقدر مالیات پرداخت؟

پاسخ به توهم قیمتی در بازار اجاره مسکن

مصرف برق ماشین لباسشویی را چطور کاهش دهیم؟

حل مشکلات مبارزه با قاچاق با لایحه جدید

توقف صدور کارت بازرگانی برای افراد غیر تاجر

تکلیف جدید دولت به صادرکنندگان

واردات تلفن همراه از خودرو پیشی گرفت

مقصد گران‌ترین کالا‌های ایرانی کجاست؟

جزئیات کاهش اقساط وام ۱۶۰ میلیونی مسکن

آخرین وضعیت چالش کم‌آبی در کشور

شرط وزارت بهداشت برای واردات برنج

تاکید وزیر نیرو بر کنترل‌فاضلاب‌ و اصلاح‌الگوی‌مصرف‌آب

جلسه مهم کمیسیون امنیتی برای مسئله خشکسالی

پیش فروش ۵ میلیون سکه؛ 65 هزار نفر ثبت نام شدند

قیمت نفت رشد کرد

نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار

دخل و خرج دولت جور نیست!

خروج سالانه 400 میلیون دلار از کشور به‌خاطر “کره”

مضنه واحدهای ۱۰۰ متری در پایتخت

بازار مسکن وارد مرحله‌ جدیدی از رکود شد

نظر سیف درباره نقش صرافی‌ها در نوسانات ارزی

مجازات “پول‌شویی” تعیین شد

پردرآمدترین مشاغل در پهناورترین کشور جهان

وجود مشکل در ثبت سفارش کالاها

قاچاق در ایران چطور اندازه‌گیری می‌شود؟

جزئیات نامه ۱۰ بندی صادرکنندگان به جهانگیری

پول گاز صادراتی به عراق را گرفته‌ایم

صنعت گاز کشور رقابتی می‌شود

فروش آبمیوه‌های قاچاق در سوپرمارکت‌ها

آغاز صدور بیمه نامه تضمین کیفیت کالاهای ایرانی

گوشت و مرغ ارگانیک در ایران دروغ است

وام، نصف قیمت مسکن را پوشش می‌دهد

dab8d atrk نبض بازار dab8d 0 نبض بازار

Article source: http://sobhanehonline.com/fa/bazar

جدیدترین مدل دکوراسیون اتاق خواب دخترانه

نوشته شده در موضوع تازه ها در 22 آوریل 2018

9d553 parsnaz taknaz جدیدترین مدل دکوراسیون اتاق خواب دخترانه

Article source: http://www.taknaz.net/news_detail_20851.html