تعبیر دیدن آفتابه در خواب به روايت امام جعفر صادق

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 22 ژانویه 2018
تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق   دیدن آفتابه یا آبدستان در خواب بر پنج وجه است خدمتکار خزانه و انبار مدیر کار فرزند رزق و روزی ناچیز از جائی که امید آن نیست تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین   دیدن آبدستان یا آفتابه در خواب » دلیل بر خزانه دار و کسی شدن است که امور مالی و دخل و خرج (حسابداری و خزانه داری) زیر نظر او قرار میگیرداگر ببیند پادشاه یا شخص صاحب مقامی به او آبدستان داد ، به خزانه داری پادشاه و حسابداری … آن صاحب مقام خواهد رسید اگر ببیند که او به کسی آبدستان داد تعبیرش به صورت دو مورد پیشین است تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی اگر در خواب آفتابه یا آبدستان ببیند دلالت بر خدمتکاری برای او دارداگر ببیند آفتابه اش شکست یا سوراخ شد ، زنش از او جدا میشود و یا میمیرد و اگر زن باشد عکس قضیه صادق است اگر ببیند از آفتابه آب میخورد فرزندی برایش به دنیا خواهد آمد اگر ببیند آب صاف و ذلال از آفتابه می خورد ، فرزندی که برایش به دنیا خواهد آمد مایه رضایت خاطر و افتخارش خواهد شد تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی در قدیم که برده داری مرسوم بود و افراد متمکن کنیز و غلام نگهداری می کردند آفتابه به ...

تعبیر خواب | تعبیر دیدن " برنج خوردن " در خواب • تعبير …

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 20 ژانویه 2018
****

کامل ترین مرجع "تعبیر خواب خاک" از دید 6 عالم بزرگ تعبیر …

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 20 ژانویه 2018
تعبیر خواب خاک | تعبیرخواب خاک | tabire khab تعبیر خواب خاک,تعبیر خواب خاک و گل,تعبیر خواب خاکشیر,تعبیر خواب خاکستر,تعبیر خواب خاکستر اتش,تعبیر خواب خاکسپاری مرده,تعبیر خواب خاکسپاری,تعبیر خواب خاک خوردن,تعبیر خواب خاک بر سر ریختن,تعبير خواب خاک,تعبير خواب خاك و گل,تعبیر خواب خاک گلدان,تعبیر خواب خاک گل,تعبیر خواب خاک گلی,تعبیر دیدن خاک و گل در خواب,تعبیر گل و خاک در خواب,تعبیر خواب خاکسپاری زنده,تعبیر خواب خاکسپاری شهید,تعبیر خواب خاکسپاری مجدد مرده,تعبیر خواب خاکسپاری مادر,تعبیر خواب مراسم خاکسپاری,تعبیر خواب دیدن خاکسپاری,تعبیر خواب دیدن مراسم خاکسپاری,تعبير خواب خاك خوردن,تعبیر خواب خوردن خاک کربلا,تعبیر خاک خوردن در خواب,تعبير خاك خوردن در خواب,تعبیر خواب خوردن خاک قبر,تعبیر خواب خوردن خاک رس,تعبیر خواب دیدن خوردن خاک,تعبير خواب خاك بر سر ريختن,تعبیر خاک بر سر ریختن در خواب,تعبیر خواب خاک انداز,تعبیر خواب خاک کربلا خواب خاک یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم خاک در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب خاک می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب خاک را مطالعه نمایید و متوجه شوید خاک چه تعبیری دارد تعبیر خواب خاک از دید حضرت امام جعفر صادق ع تعبیر خواب خاک پنج چیز است مال – سود – کار – چیزی گرفتن از پادشاه و رئیس – سود رسیدن از زن تعبیر خواب خاک از ...

کامل ترین و بهترین مرجع تعبیر خواب شیر جنگل از دید 8 عالم …

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 18 ژانویه 2018
تعبیر خواب شیر | تعبیر خواب | tabire khab تعبیر خواب شیر,تعبیر خواب شیر جنگل,تعبیر خواب شیر جنگل امام صادق,تعبیر خواب شیر جنگل در خانه,تعبير خواب شير جنگلي,تعبیر خواب شیر جنگل دیدن,تعبیر خواب شیر جنگل سفید,تعبیر خواب شیر سلطان جنگل,تعبیر خواب بچه شیر جنگل,تعبير خواب ديدن شير جنگل,تعبیر خواب کشتن شیر جنگل دیدن شیر در خواب ترسناک باشد اما تعابیر مختلفی دارد ! هم می تواند نیکو باشد و هم ناخوشایند. در صورتی که شما هم خواب شیر را دیده اید مطمئن باشید میتوانید تعبیر خواب خود را در همین صفحه بیابید. تعبیر جنگ با شیر در خواب اگر در خواب بیند كه با شیر جنگ می كرد، دلیل است بر دشمنی خصومت كند و از ایشان آن كس را ظفر باشد كه غالب گردد. تعبیر دیدن شیر جنگل اگر بیند كه شیر از عقب وی می آمد و به وی نمی رسید، دلیل است از پادشاه ترسی بیند. تعبیر فرارکردن از شیر جنگل اگر در خواب بیند كه از شیر می گریخت و شیر او را طلب نكرد، دلیل است از آن چه ترسد ایمن گردد. خوردن گوشت شیر جنگل در خواب اگر بیند كه گوشت شیر خورد، دلیل است از پادشاه خلعت یابد. تعبیر خواب شیر جنگل از نظر ابراهیم كرمانی شیر در خواب دلیل ...

IranKasb.Com | ایران کسب، وبسایت آگهی و تبلیغات اینترنتی

نوشته شده در موضوع تازه ها در 18 ژانویه 2018
IranKasb.Com | ایران کسب، وبسایت آگهی و تبلیغات اینترنتی سازنده انواع دستگاه های پلاستیک ، سازنده دستگاه های نخ ، سازنده دستگاه های طناب