تعبیر خواب امام جعفر صادق :: تعبیر خواب جامع آنلاین

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 16 ژوئن 2017
حضرت دانیال گوید: جامه در خواب، کسب و کار مرد باشد. اگر جامه خود را نیکو بیند، دلیل که کسب و کار او نیکو شود. اگر جامه بد بیند، دلیل که کسب و کارش بد شود. اگر پادشاه در خواب جامه خود سیاه بیند، دلیل بر نیکوئی حال او است. اگر رعیت جامه خود سیاه بیند، دلیل بر غم و اندوه است و جامه زرد درخواب، بیماری است و جامه سرخ در خواب، خرمی است و توفیق و طاعت، دلیل بر این که جامه سبز حله بهشتیان است، آن نیز خوب است. و جامه سفید شسته، ساختگی کار مردم است و جامه کبود، دلیل بر مضرت است و جامه سوخته، دلیل زنان است از سبب پادشاه و جامه دریده، دلیل ظاهر شدن راز است و جامه پشمین و نمدین و پلاس، جمله دلیل که مال و خواسته او را حاصل شود و جامع مرقع، دلیل بر درویشی و تنگدستی است و جامه چرکین از هر نوع که باشد، دلیل بر اندوه و غم است و جامه کاغذی، دلیل بر ملامت و شناعت کند و جامه که از پوست چهارپایان است، دلیل بر خیر و منفعت است که بدو رسد جهمه بی درز به شکل کفن، دلیل که شغلهای وی در دین ...

کامل ترین مرجع تعبیر خواب وضو گرفتن از دید علمای بزرگ …

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 12 ژوئن 2017
تعبیر خواب وضو گرفتن | تعبیر خواب | tabire khab تعبیر خواب وضو گرفتن,تعبیر خواب وضو گرفتن و نماز خواندن,تعبیر خواب وضو گرفتن از امام صادق,تعبیر خواب وضو گرفتن در مسجد,تعبیر خواب وضو گرفتن مرده,تعبیر خواب وضو گرفتن اشتباه,تعبیر خواب وضو گرفتن برای نماز,تعبیر خواب وضو گرفتن با شیر,تعبیر خواب وضو گرفتن دیگری,تعبیر خواب وضو گرفتن در مسجد,تعبیر وضو گرفتن مرده در خواب,تعبیر خواب وضو گرفتن و نماز خواندن,تعبیر خواب وضو گرفتن دیگران تعبیر خواب وضو گرفتن از نظر امام جعفر صادق(ع) تعبیر وضو در خواب اگر بیند وضو می گرفت و کسی به وضو گرفتن او نگاه می کرد، دلیل که بیننده به دست او توبه کند. تعبیر خواب وضو گرفتن از نظر محمد بن سیرین تعبیر گرفتن وضو با آب پاک و صاف بر این است که مقصودش حاصل شود. تعبیر گرفتن وضو با آب ناپاک و پلید نشانه که از مقصودش دورتر می شود. تعبیر خواب وضو گرفتن از نظر اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی تعبیر وضو با آب صاف این است که از غم ها و ناراحتی ها دور می شود. تعبیر ترس هنگام وضو این است که در امنیت کامل خواهد بود. تعبیر گرفتن وضو در خواب اگر وامدار بود با موفقیت وام خود را میگذراند. تعبیر گرفتن وضو این است که اگر بیننده بیمار است شفا یابد. تعبیر ...

کامل ترین مرجع "تعبیر خواب قرآن" از دید 5 عالم بزرگ تعبیر …

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 12 ژوئن 2017
تعبیر خواب قرآن | تعبیرخواب قرآن | tabire khab تعبیر خواب قرآن,تعبیر خواب قرآنی,تعبیر خواب قرآن خواندن,تعبیر خواب قرآن هدیه گرفتن,تعبیر خواب قرآن دردست داشتن,تعبیر خواب قرآن خواندن با صوت,تعبیر خواب قرآن پاره شده,تعبیر خواب قرآنی,تعبیر خواب قرآن خواندن مرده,تعبیر خواب قرآن گرفتن,تعبیر خواب قرانی با ایام ماه,تعبیر خواب قران,تعبیر خواب قران خواندن,تعبیر خواب قران در دست داشتن,تعبیر خواب قران هدیه گرفتن,تعبیر خواب قران هدیه دادن,تعبیر خواب قران خواندن مرده,تعبیر خواب قران دیدن,تعبیر خواب قرآن خواندن با صدای بلند,تعبیر خواب قران خواندن در مسجد,تعبیر خواب قرآن خواندن دیگران,تعبیر خواب قران خواندن سوره بقره,تعبیر خواب قران خواندن نوزاد,تعبیر خواب قرآن خواندن برای مرده,تعبیر خواب قران خواندن در قبرستان,تعبیر خواب قرآن هدیه گرفتن,تعبیر خواب قرآن هدیه گرفتن ابن سیرین,تعبیر خواب کتاب قران هدیه گرفتن,تعبیرخواب قران هدیه گرفتن,تعبیر قرآن هدیه گرفتن در خواب,تعبیر خواب قرآن خواندن با صوت زیبا,تعبیر خواندن قران با صوت در خواب,تعبیر خواب قران خواندن مرده,تعبیر خواب مرده در حال قران خواندن,تعبیر خواب قران خواندن توسط مرده,تعبیر قران خواندن مرده در خواب,تعبیر خواب مرده در حال قرآن خواندن,تعبیر قران خواندن برای مرده در خواب,تعبیر خواب قرآن گرفتن از مرده,تعبیر خواب گرفتن قرآن,تعبیر خواب قران به سر گرفتن,تعبیر خواب آتش گرفتن قرآن,تعبیر خواب آتش گرفتن قرآن,تعبیر خواب گرفتن قرآن در خواب خواب قرآن ...

تعبیر خواب | تعبیر دیدن دوزنده یا دوختن در خواب • تعبير …

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 12 ژوئن 2017
12-06-2017@02:36:36 GMTتعبیر خواب | تعبیر دیدن دوزنده یا دوختن در خواب • تعبير خواب - جدیدترین تعبیر خواب های ایرانی و خارجی • همراه با علم منو تعبیر خواب | تعبیر دیدن دوزنده یا دوختن در خوابتعبیر خواب | تعبیر دیدن دوزنده یا دوختن در خوابتوسط : در: تعبير خواب به روايت امام جعفر صادقدوزنده به خواب، كسي است كه كارهاي دنيا بر دست وي به صلاح آيد، خاصه آن كس را كه جامه از بهر او بدوزد.تعبير خواب به روايت محمد بن سيريناگر بيند جامه خويش را مي دوخت كارش نيكو شود و حالش به صلاح آيد. اگر بيند جامه به مال خويش مي دوخت، تاويلش همين است. اگر بيند جامه زني مي دوخت، غم و زيان به او رسد. اگر بيند جامه مردي مي دوخت تاويلش نيكو باشد. اگر بيند سوزن به دست داشت و جامه تمام ندوخت، دليل است كه آن كس هر شغل كه پيش گيرد تمام نكند. اگر بيند جامه دوخته به خانه بسيار داشت عيش بر او فراخ شود و مال از ميراث بيابد.تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهرانيدوختن در خواب رتق و فتق امور است و سامان دادن به کارها و بالجمله ديدن آن در خواب بد نيست مخصوصا اگر چيزي را ...

کامل ترین مرجع "تعبیر خواب آسمان" از دید 12 عالم بزرگ …

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 12 ژوئن 2017
تعبیر خواب آسمان | تعبیرخواب آسمان | tabire khab تعبیر خواب آسمان,تعبیر خواب آسمان پر ستاره,تعبیر خواب آسمان آبی,تعبیر خواب آسمان ابری,تعبیر خواب آسمان شب,تعبیر خواب آسمان سیاه,تعبیر خواب آسمان قرمز,تعبیر خواب آسمان پر ستاره,تعبیر خواب آسمان آبی,تعبیر خواب آسمان پر از ستاره,تعبیر آسمان پر ستاره در خواب,تعبیر خواب دیدن آسمان پر از ستاره,تعبیر خواب اسمان ابی,تعبیر خواب دیدن آسمان آبی,تعبیر خواب آسمان پرستاره,تعبیر خواب آسمان ابری,تعبیر خواب آسمان و ابر,تعبیر خواب ابر آسمان,تعبیر خواب آسمان در شب,تعبیر خواب دیدن اسمان در شب,تعبیر خواب دیدن آسمان شب,تعبیر خواب اسمان سیاه,تعبیر خواب سیاه شدن آسمان,تعبیر آسمان سیاه در خواب,تعبیر خواب قرمز شدن آسمان خواب آسمان یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آسمان در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آسمان می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آسمان را مطالعه نمایید و متوجه شوید آسمان چه تعبیری دارد تعبیر خواب آسمان حضرت امام جعفر صادق ع تعبیر خواب آسمان سبز ، امنیت است تعبیر خواب آسمان سفید ، بیماری است تعبیر خواب آسمان سرخ ، جنگ و خونریزی است تعبیر خواب آسمان سیاه ، بلا و فتنه است تعبیر خواب باز شدن در آسمان ، روزی و دانایی است تعبیر خواب پرستیدن آسمان ، گمراهی است تعبیر خواب آسمان از دید حضرت دانیال تعبیر خواب کسی ...