ک تعبیر خواب ابن سیرین امام جعفر صادق

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 27 سپتامبر 2016
Welcome to Tabir e khab!You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues. We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's ...

تعبیر خواب مرده ديدن در خواب ابن سیرین امام جعفر صادق

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 26 سپتامبر 2016
تعبیر خواب مرده ديدن در خواب ابن سیرین امام جعفر صادق مرده ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد مرده زنده شد. دليل كه حالش نيكو بود. خاصه مرده را گشاده روي بيند. اگر زنده را مرده يند به خلاف اين است. اگر پدر مرده خود را با جامه هاي نيكو ديد و خرم، دليل كه كارش ساخته و دولتش زياد شود. اگر زن مرده خود را بيند، دليل كه درويش شود. اگر پسر مرده خود را ديد، دليل كه از غم برهد. اگر زني بيند پسر مرده او زنده شد، دليل كه غايبش از سفر بازآيد. اگر ديد مرده را زنده كرد، دليل كه زنده رامسلمان كند. محمدبن سيرين گويد: اگر كسي مرده را ديد و از او پرسيد كه تو مرده بود او گويد كه من زنده ام، دليل كه احوال مرده در آن جهان مرده در آن نيكو بود و حق از وي خشنود بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر ديد مرده او را در كنار گرفت،دليل تندرستي بود. اگر مرده را از اهل خود شادمانه بيند، تاويلش به خلاف اين است. اگر ديد مرده از اهل او با وي مناظره كرد يا روي از وي بگردانيد، دليل است وصيتي كه كرده بود به جاي نياورده باشد. اگر بيند كه مرده خندان پيش او آمد، دليل كه كافر مرده بود. اگر ديد مرده ...

تعبیر خواب بهشت

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 23 سپتامبر 2016
تعبیر خواب بهشت تعبیر خواب بهشتبهشت نیز مثل بهار دیدنی نیست و ما مختصات و مشخصاتی از بهشت در دست نداریم که وقتی در خواب خود باغی بزرگ را دیدیم بدانیم آن جا همان بهشت موعود است لیکن آن چنان که به تجربه آموخته ایم این احساس در ما ایجاد می شود و در عالم خواب می فهمیم که آن باغ بیکران و زیبا بهشت است. زیاد اتفاق افتاده که در خواب یکی از بستگان و دوستان متوفای خویش را می بینیم و با او حرف می زنیم، حالش را می پرسیم ولی در باطن می دانیم که او مرده است حتی در همان عالم خواب به خود می گوئیم که او مرده پس چگونه به اینجا امده و با ما حرف میزند. این ذهن مضاعف است که فقط در خواب زنده می شود و جان می گیرد . به کمک ...

تعبیر خواب

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 23 سپتامبر 2016
تعدادی از دوستان که از طریق دیگه تعبیر خوابشو نو میخواستن و من تعبیر کردم رو مینویسم شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه سلام من در خواب دیدم که پدر شوهرم که فوت کرده با شوهرم بگو بخند میکنه .توی خواب اصلا حس نمیکردم که فوت شده . تعبیر این خواب :دیدن شادی و بگو بخند کسانی که فوت کردن دلیل بر شادی اوناست ولی تفسیر خواب شما اینه که شما دوستی رو ملاقات میکنی که برات خبر های خوب و مسرت بخشی رو به همراه داره. 2- گرفتن فال قهوه در خواب به چه معنیه ؟ تعبیر این خواب :دیدن همچین خوابی نشونه دروغ بودن حرفهاست .اگر کسی برای شما فال قهوه میگیره نشونه اینه که داره به شما دروغ میگه 3- سلام من در خواب دیدم کسی رو که دوست دارم  و خیلی از من دور شده خیلسی لاغر و زرد شده و وقتی شروع به حرف زدن کردیم یواش یواش خودشو به من چسبوند منم بوسیدمش بعد از ائن صورتش زیباتر شد. باید بگم من اصلا اون شخصو تا حلا از نزدیک ندیدم تعبیر این خواب :بوسدن دیگران در خواب نشونه محبت شما به او شخصه و دیدن مرد بدقیافه در خواب نشونه درد سر از طرف اون مرده//// تعبیر کلی ...

کامل ترین مرجع تعبیر خواب بچه از دید 7 عالم بزرگ تعبیر …

نوشته شده در موضوع تازه ها در 20 سپتامبر 2016
بدان که خواب را اول باید وقتش معلوم شود که چندم ماه دیده شده است : خواب اول ماه :راست و درست است . خواب دوم و سوم ماه :خوب و صحیح است خواب چهارم و پنجم ماه :بعد از یکسال اثرش ظاهر می شود و باید صبر کرد خواب ششم ،هفتم و هشتم و نهم ماه :بسیار خوب و نیک است خواب دهم ،یازدهم و دوازدهم ماه:بسیار خوب و نیک است خواب سیزدهم و چهاردهم ماه : نه خوب است نه بد است بلکه میانه است خواب پانزدهم ماه :درست و زود اثر است خواب شانزدهم و هفدهم ،هیجدهم و نوزدهم ماه :بسیار درست و خوب و زود اثر است خواب بیستم و بیست و یکم ماه :صحیح نیست و باطل می باشد خواب بیست و دوم ماه:صحیح و درست است و زود اثر می باشد خواب بیست و سوم، بیست وچهارم ماه ، بیست و پنجم ماه و بیست وششم ماه : بد میباشد و تعبیر و اثر ندارد خواب بیست و هفتم و بیست وهشتم ماه :از آن خواب محروم و مأ یوس خواهد ماند خواب بیست و نهم و سی ام ماه :درست و خوب است پیامبران (ع) انبیاء ، اولیا و بزرگان و … : هر گاه انبیاء،اولیاءو پیغمبران را در خواب بیند مومن ،زاهد ،بزرگ،سرور و منعم میگردد. ملک ...