آرشيو برچسب 'آب روان'

تعبیر خواب

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 11 مارس 2016

ديدن آب چشمه در خواب، بر پنج وجه است. اول: مهتري جوانمرد. دوم: غم و اندوه. سوم: معصيت. چهارم: بيماري. پنجم: زندگاني يافتن. Article source: http://www.beytoote.com/sleep/construe723