آرشيو برچسب 'ابن سیرین'

تعبیر خواب دندان ديدن در خواب ابن سیرین امام جعفر صادق

نوشته شده در موضوع تازه ها در 06 ژوئن 2018

DREAM INTERPRETATIONS Dream interpretations date behind to 3000-4000 B.C., where they were documented on clay tablets. For as prolonged as we have been means to speak about a dreams, we have been preoccupied with them and have strived to know them. In some primal societies, members were incompetent to heed between a dream universe and […]

تعبیر خواب گ

نوشته شده در موضوع تازه ها در 05 ژوئن 2018

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول گ Article source: http://www.alamto.com/sleep/interpretation/%DA%AF

تعبیر صلوات فرستادن در خواب

نوشته شده در موضوع تازه ها در 25 مه 2018

تعبیر دیدن صلوات در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید: اگر دید که بر رسول صلوات می فرستاد، دلیل است حاجتش روا شود و روزی بر وی فراخ گردد و خاتمه کارش به سعادت است. جابرمغربی گوید: اگر بیند که صلوات بسیار داد، دلیل است که حج بگذارد و گویند هر که به خواب صلوات داد، […]

تعبیر خواب تجاوز

نوشته شده در موضوع تازه ها در 23 مه 2018

تعبیر دیدن تجاوز در خواب چیست؟ در تعابیر خواب تجاوز کردن یا مورد تجاوز وارد شدن همان معنی تعبیر خواب جماع کردن و آمیزش و نزدیکی و همبستری را دارد. تعبیر همه واژه های ذکر شده یک چیز است. در زیر این تعبیر خواب بطور کامل و جامع آمده است. معنی جماع ، همان نزدیکی […]

تعبیر خواب tabire khab آنلاین ابن سیرین تعبیر خواب امام …

نوشته شده در موضوع تازه ها در 20 مه 2018

تعبیر خواب tabire khab تعبیر خواب آنلاین تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب امام صادق تعبیر خواب آکا تعبیر خواب حضرت یوسف آرشیو کامل تعبیر خواب از دید عالمان بزرگ تعبیر خواب تعبیر خواب باران تعبیر خواب لباس مجلسی سفید,صورتی,سبزوآبی و طلایی زرد تعبیر خواب خریدن لباس نو یا سفید تعبیر خواب غذا یا نان دادن به مرده تعبیر خواب هدیه گرفتن […]