آرشيو برچسب 'تعبیر خواب حمله یوز پلنگ'

تعبیر خواب

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 26 آوریل 2016

آنلی بیتون م‏یگوید : اگر در خواب از دیدن یوزپلنگ وحشت كنید ، علامت آن است كه قراردادهای كار یا پیمان عشق به طور باور نكردنی لغو و باطل خواهد شد . اگر در خواب یوزپلنگی را بكشید ، نشانةآن است كه در زندگی توفیق خواهید یافت . و چشم اندازهایی درخشان در برابرتان پدیدار […]