آرشيو برچسب 'تعبیر خواب شیر نر'

تعبیر خواب بچه شیر دادن امام صادق

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 26 آوریل 2016

تعبیر خواب شیر دادن   اگر دختری بیند، در پستان او شیر جمع شده بود، دلیل که در خوردی بمیرد. اگر زن جوان بیند،در پستان او شیر جمع شده بود،دلیل که عمرش دراز است. مولف گوید : اگر در خواب ببیند فرزند دختری دارد و به او شیر می دهد یعنی خرمی و نعمت براوافزون می شود […]