آرشيو برچسب 'حوض'

تعبیر حرف ح | تعبیر خواب

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 07 مارس 2016

حوض توسط پرشین فال, اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۱ در ح محمد بن سیرین گوید: اصل حوض در خواب علم ودانش است. اگر بیند خویشتن با آب حوض همی شست، دلیل که توفیق یابد و ازگناه و عصیان باز ایستد. اگر دید همه آب حوض فرو برد و آن آب او خوش آمد، دلیل که عمر خود […]