آرشيو برچسب 'گربه'

گربه ديدن در خواب تعبیر خواب ابن …

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 11 مارس 2016

گربه محمدبن سيرين گويد: ديدن گربه درخواب، دليل بر مردي مفسد و دزد است. اگر ديد گربه درخانه او آمد، دليل كه دزدي در آنجا رود. اگر ديد گربه از خانه او چيزي خورد، دليل كه دزد از آنجا چيزي بدزدد. اگر بيند گربه را بكشت، دليل كه دزدان را بكشد و قهر كند. ابراهيم […]