آرشيو برچسب 'گوهر'

تعبیر خواب امام صادق

نوشته شده در موضوع تعبیر خواب امام جعفر صادق در 09 ژانویه 2015

گوهر توسط پرشین فال, شهریور ۱۸, ۱۳۹۱ در گ   محمد بن سیرین گوید : اگر بیند گوهر و مروارید می فروخت و آن گوهر ملک او بود، دلیل که خداوندِ علم و دین است و با همه کس نیکی و احسان کند. اگر خداوند دین نباشد، دلیل که خداوند غلامان شود و به قدر […]